Prava pacijenata

Zaključci  sa Okruglog stola o pravima pacijenata
 
Pacijent , korisnik, mora biti u centru  zdravstvenog sistema i mora imati asktivnu ulogu i donosenju odluka  u svim apsektima zdravstvene politike. 
Reforma nije ispunila očekivanja, jer nije integrisala  državni i privanti sektor, tako da pacijent nema  mogućnost da se opredeli gde će se lečiti, pšto govori da je i dalje an snazi državni monpol u oblasti zdravstvene zaštite, kao i zdravstvenog osiguranja
Šta nedostaje – evropski standardi, ratifikacija Evropske povelje o pravima pacijenata, Zakon o zaštiti prava pacijenata