Kardiologija

PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI U SRBIJI
Prof dr Višeslav Hadži-Tanović, Mediocinski fakultet US Medical School, Beograd, Klinika za srce „Dr Hadži-Tanović“
Srbija je u svetskom vrhu po broju obolelih i umrlih od kardiovaskularnih obolenja.Objektiuvni faktori rizika, medju kojima je na prvom mestu stres, zatim hipertenzija,“loša“ ishrana i nizak stepen fizičkih aktivnosti su višestruko povećali morbiditet i mortalitet kardiovaskularnih bolesti.
 
Sagledavajući potencijale srbskog zdravstva, kako u državnom,tako i u privatnom sektoru zaključili smo da postoje veliki neiskorišeni preventivni potencijali za smanjenje kardiovaskularnih obolenja. Za to je potreban Nacionalni program prevencije kardiovaskularnih obolenja, koji bi u sebu sadržao:
1. Intenzivnu, višegodišnju i kontinuiranu edukacija gradjana Srbije o faktorima rizika za kardiovaskularne bolest putem elektronskih medija i neposredno u lekarskoj abmulanti
2. Rano otkrivanje faktora rizika putem sistematskih pregleda jedanput godišnje i to od 30. godine života pa na dalje
3. Eliminacija faktora rizika u potpunosti ili njihova amortizacija uz promenu životnih navika ili putem medikamentozne terapije
4. Adekvatna terapija kardiovaskulkarnih obolenja,kako u početnoj fazi bolesti,tako i kod hroničnih bolesnika
5. Pravilan tretman i kontrola drugih hroničnih bolesti kao što su šećerna bolest,hronična obolenja bubrega itd.
6. Dobra komunikacija različitih nivoa zdravstvene službe i normalno uključenje privatnog zdravstvenog sektora kao ravnopravnog partnera
7. Uključenje nevladinih organizacija pacijenata u celu kampanju smanjenja kardiovaskularnih obolenja
8. Nacionalni program prevencije kardiovaskularnih obolenja morao bi da objedini sve stručne kapacitete, kako naučne institucije, medicinske fakultete tako i strukovna udruženja na bazi širokog konsenzusa
 
Udruženje:“PRIVATNI LEKARI SRBIJE“ pokreće inicijativu prema Vladi Srbije da podrži i usvoji „NACIONALNI PROGRAM ZA PREVENCIJU I SMANJENJE MORBIDITETA I MORTALITETA KARDIOVASKUALRNIH OBOLENJA“