Istorijat

U skladu sa Zakonom o udruženjima, Udruženje privatnih lekara Srbije, osnovano 1990 god, preregistrovalo se 1. jula 2011 i sada nosi naziv “PRIVATNI LEKARI SRBIJE”.Za predsednika je izabran Prof dr Višeslav Hadži-Tanović.

Udruženje privatnih lekara Srbije je strukovna, dobrovoljna, nevladina organizacija u koju su učlanjeni privatni doktori, vlasnici ordinacija i klinika ili zaposleni doktori u privatnom zdravstvu, kao i drugi koji poštuju Statut Udruženja i Ustav Srbije.

Udruženje je formirano 27.04.1990 god. u Beogradu, na osnivačkoj Skupštini u Hotelu Interkontinental. Osnivači su bili doktori medicine i stomatologije, vlasnici privatnih ordinacija, poliklinika i klinika i za prvog predsednika izabran je Prof dr Višeslav Hadži-Tanović.

Privatna lekarska komora Srbije osnovana je 1.avgusta 1992 god. Osnivači su bili članovi Udruženja koji su aktivnost preneli na Privatnu lekarsku komoru Srbije, koja je posle 15 godina uspešnog rada, prestala sa radom 2007 god, pod pritiskom vlasti i tada je ponovo aktiviran rad Udruženja privatnih lekara Srbije.

Privatna lekarska praksa u Srbiji i ex Jugoslaviji je,posle 40 godina zabrane od strane komunističkog režima, ponovo je poćela sa radom 1989 god Zakonom o ličnom radu, ex premijera ex Jugoslavije Ante Markovića.

Aktivnost Udruženja se odvija na teritoriji cele Srbije.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama koja proizilaze iz Statuta i Zakona.

Najviši organ Udruženja je Skupština, koja se bira po delegatskom principu za celu Srbiju.

Udruženje predstavlja i zastupa Predsednik Udruženja, koji se bira na 4 godine, a koji je istovremeno i predsednik Upravnog odbora.

 

PRIVATNA LEKARSKA PRAKSA U SRBIJI 1990. – 2015.

  • U Srbiji sada ima 4.500 privatnih zdravstvenih ustanova, registrovanih kao samostalni privredni subjekti u Agenciji za privredne registre.
  • U privatnom zdravstvenom sektoru stalno je zaposleno oko 10.000  lekara.
  • U privatno zdravstvo za 24 godine investirano je preko tri milijarde EUR-a kapitala, bez hipoteke.
  • Privatno zdravstvo Srbije ima preko 3.000 UZ aparata i preko 100 CT i MR.
  • U preko 100 privatnih bolnica sa oko 1.000 kreveta, obavljaju se svi tipovi operacija sem operacija na mozgu.
  • Preko 40% stanovnika Srbije već koristi usluge privatnog zdravstva, 60% dijagnostičke i specijalističke usluge, 65% ginekološke, 80% laboratorijske i stomatološke usluge.
  • Preko 80% gradjana Srbije koristilo bi zdravstvene usluge u privatnom zdravstvu /anketa RTS 1/, kada bi to mogli sa knjiživom obaveznog zdravstvenog osiguranja.
  • Privatna lekarska praksa je paralelan sistem državnom zdravstvu,zbog diskriminacije države prema privatnom sektoru i van je sistema državnog zdravstvenog osiguranja i na slobodnom je tržištu.